NHÂN VIÊN KINH DOANH
Nhân viên kinh doanh thiết bị thu hồi nhiệt, thiết bị xử lý không khí.